பஸ்ஸில் கிடைத்த இரண்டு பருவச்சிட்டுக்க்கள்!!!

என் பெயர் ராஜா. வயது 24.