தணியாத தாகம் தீராத மோகம்!

நான் ஜன்னலோரத்தில் வந்து உள்ளே நடக்கும் உரையாடலை காது குடுத்து கேட்க ஆரம்பித்தேன்.