நான் பார்த்ததிலே இது தான் பெரிய சாமான் என்று சொல்லி சிரித்தாள்

என் பேரு ஹெமநாத். நல்ல கட்டுடல், ஆஉ அடி உயரம், சென்னையில் பொறியியல் படிக்கிறேன்.