மருத்துவரின் கருத்த சுண்ணிக்கு நான் அடிமை!!!

நான் வித்யா. வயசு 23. இப்போது நான் ஒரு பிரபல நாட்டு வைத்தியர். நான் இந்த சின்ன வயசிலேயே எப்படி இப்படி நாட்டு வைத்தியத்தில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகினேன் என்று பலருக்கும் ஆச்சர்யமாக இருக்கும்.