அன்னக்கிளி புண்டையை அணு அணுவாக கிழித்தேன்!!

அன்னக்கிளி அதுதான் அந்தப் பெண்ணின் பெயர். ஆள் வாட்டசாட்டமாய், அப்படித்தான் சொல்ல வேண்டும்.