தனியா கூப்பிட்டு தாகம் தனித்த நிஷா

தனியா கூப்பிட்டு தாகம் தனித்த நிஷா வணக்கம் நண்பர்கலே என் பெயர் மாரன்g , வயது 28 single . படித்துவிட்டு வேலை தேடிகொண்டிருகும் வெட்டி பையன் எனது சொந்த ஊர் ஶ்ரீ லங்கா இந்த web site ல நான் அடிக்கடி வந்து கதைகள் படிப்பேன் அதனால் நானும் கதை எலுதலாம் என்று இந்ததொடர்ந்து படி… தனியா கூப்பிட்டு தாகம் தனித்த நிஷா

தனியா கூப்பிட்டு தாகம் தனித்த நிஷா

தனியா கூப்பிட்டு தாகம் தனித்த நிஷா வணக்கம் நண்பர்கலே என் பெயர் மாரன்g , வயது 28 single . படித்துவிட்டு வேலை தேடிகொண்டிருகும் வெட்டி பையன் எனது சொந்த ஊர் ஶ்ரீ லங்கா இந்த web site ல நான் அடிக்கடி வந்து கதைகள் படிப்பேன் அதனால் நானும் கதை எலுதலாம் என்று இந்ததொடர்ந்து படி… தனியா கூப்பிட்டு தாகம் தனித்த நிஷா