கூதியும் குஞ்சியும் கொட்டியது கஞ்சி

கொரனோவால் பாதிக்க பட்ட அனைவரும் நலம் பெற வேண்டுகிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம் இது என்னோட 4 கதை. இந்த பக்கத்தில் நான் படிக்காத கதை இல்லை. அனைவருக்கும் வணக்கம் இது என்னோட 4 கதை.இந்த பக்கத்தில் நான் படிக்காத கதை இல்லை. ஆனால் நான் இன்னும் கன்னி கழியாமல் தான் உள்ளேன்.இந்த கதை என்னோட தோழிதொடர்ந்து படி… கூதியும் குஞ்சியும் கொட்டியது கஞ்சி