கஞ்சி சூடாக இதமாக இருந்தது

கஞ்சி சூடாக இதமாக இருந்தது நான் ஜெயஷி 34வயது பெண், சிங்கப்பூரில் வசிக்கிறேன். இங்கு இந்தியா, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளில் இருந்து வேலை செய்ய வேலையாட்கள் வருவார். என் கணவர் மற்ற நாடுகளில் இருந்து ஆட்களைத் தேர்வு செய்து இங்கு இருக்கும் நிறுவனத்தில் சேர்த்து விடும் ஏஜென்ட் வேலை செய்கிறார். நானும் அவருக்கு உதவியாகக்தொடர்ந்து படி… கஞ்சி சூடாக இதமாக இருந்தது