காதலி – 3

காதலி – 3

Sex Stories In Tamil – “சும்மா (பெசிக்கிட்கீட இருக்கர்கித. இது (கீபசுவதற்கான (‘ச்நரம் இல்னல. தள்ளி படுத்து கரனல அகலமா
விரி

ச்சிக்கீகஈ. ஒரு தனலயனணனய எடுத்து இடுப்புக்கு அடியில னவ. நான் உன் கஈல்களுக்கு இனடமில்
வருகிகீறன்”

“ம். வச்சிக்கிட்கீடன். கஈனல விரிச்சது கீபஈதுமர?”

“கீபாதுமடி என் அருனம காதலிகீய. அடியிகீல உனக்கு நல்லஈ தண்ணி ஊறியிருக்கு. அதனஸில சரசரன்னு
(கீபாயிடும்னு

நினனக்கிகீறன். சப்கீபாஸ் வலிக்கிற மாதிரி ,இருந்தா கிசால்லு. நான் நிறுத்தி கிசய்யிகீறன்பீ’

“கீடய் நீ (வேற பயமுறுத்தரதடஈ. கிமதுவரகீவ கிசய் கண்ணர. நான் கண்னண முடிக்கிகீறன். ம்ம்ம்மா….
ஸ்ஸ்ஸ்ஸர”

“இருப்ட நான் சும்மா (கீமலதான் வச்சிருக்கீகன். உள்கீள தள்ளனல. அதுக்குள்ள அம்மா ஆத்தஈன்னு
கிசரல்ற”

“வலிக்குகீமரீன்னு இப்பகீவ கத்த ஆரம்பிச்சிட்கீடன்டஈ. சாரி”

“அதரன் கிமதுவஈ கிசய்மிகீறன்னு கிசால்லிட்கீடன்ல. வலிக்குகீமான்னு நினனச்சஈத்தரன் வலிக்கும். நல்லரயி
ருக்கும்னு நினனச்சிக்கீகஈ. கிராம்ப நல்லஈயிருக்கும்”

“ம்ம்ம்ம்மா… இப்கீபர கிநஐமஸிவ வலிக்குதுடர. (கீவண்டரம் தள்ளஸித. உள்கீள (கீபாகஈது. (கீடய்ய்ய்ய்ய்…
(கீவணஈம்ம்ம்ம்ம்டர… ம்ம்ம்மா… வலிக்குது. வலிக்குதுய”

“கிகஈஞ்ச (கீநரம் பல்னல கடிச்சுக்கீகஈ. எனக்குசுடட (கீதால் பின்னஈல (கீபாமி வலிக்குது. அகிதல்லஈம்
பஈர்க்க

சுடடரது”

“இவ்வளவு வலிச்சு கிசய்யனுமர. (கீவண்டரம்டர இன்பினஈரு நரள் பார்த்துக்கலஈம்”

“ஏகீதஈ அனடச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதுதஈன் உன’ னஹமன்னு நினனக்கிகீறன். அது கிழிஞ்சி
டுச்சுன்னர அப்புறம் ஈஸியா

கீபாயிடும்”

“என்னடர கிழிஞ்சிடும் அதுஇதுன்னு கிசால்ற”

“சும்மா பயப்படர்கித, அகிதல்லரம் ஈஸியா வழி கிகர்டுக்கும், ம்ம்ம்ம்க்க்க்கும்”

“அம்ம்ம்மரய ஹஈங்க்க்க்க்… கஈ..” அம்மா வலிக்குதுடஈ எடுத்துடு… ப்ளிஸ் உனக்கு புண்ணியமா
(2பாகும்”

“அவ்வளவுதான். இன்னும் கிகஈஞ்ச கீநரத்துக்கு நான’ ஆட்டனல. ஒரு வழியஈ உள்ள (பெஈயிடுச்சு. இரு
குனிஞ்சு

உன் (வேல இருக்குற இரண்னடயும் வஈய்க்குள்ள வச்சி பால’ குடிக்கிடுறன். எல்லஈம் சரியாயிடும்”

ம்ம்ம்ம். நல்லஈருக்குடஈ கண்ணஈ…, அப்படித்தான். எதுக்குடஈ விரனல கீகீழ கிகரண்டு

(பெரகிறரய். ஹரஹர…. நல்லரருக்குடர. .இது சுடட நல்லரருக்கு.

அப்படித்தரன். நிமிண்டி விடுற மாதிரி.
எனக்கீக என் உடம்பில’ கிதரியரதகித்யலரம் நீ

கிதரிஞ்சு னவச்சிருக்கிகீய”

“எத்தனன புத்தகம் படிக்கிகீறன’. எத்தனன ப்ளு ப்லிம் பார்த்து இருக்கீகன’. எனக்கு எல்லரம் கிதரியும்.
இப்கீபா

வலி கிகரஞ்சம் குனறஞ்ச மரதிரிமிருக்கர”

“ஆமரம்டர. அதுக்கரக உடகீன எதுவும் பண்ணிடரகீத. பிறகு பரர்த்துக்கலரம்”

“பிறகு..” பரர்த்துக்க…லரமர…? உள்கீள வச்ச பிறகு ஆட்டரம இருக்க முடியரதும்மர. இந்தா பாரு
கிமதுவர ஆட்டுகீறன’. உனக்கிகன்ன வலிக்கவர கிசய்யுது”

“கிகாஞ்சம் வலி இருக்குதுடர. ஆனர அனதயும் மீறி…, அனதயும் மீறி,… எப்படி கிசால்றதுன்னு கிதரி
யனல. கிரரம்ப நல்லரமிருக்கு. அப்படிகீய நீ வரழ்க்னக உஆராவும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாட்டியரன்னு
இருக்கு”

“அப்படிகியல்லரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது. ஒரு பத்து நிமிஷம் (ஸேனும்னர பண்ணலரம். அதுக்கீக
தரங்கரது”

“ஹர…. க்… ம்ம்ம்மர. ஸீதா வர்ற மரதிரிமிருக்குடர.
ப்ப்ப்ப்பர….. ஆஹர…”

“அட குட்டி, அதுக்குள்ள தண்ணி வந்துடுச்கீச உனக்கு. என் (வேலை ஈசியரயிடுச்சு”
“ம்ம்ம்ம்ம் கிராம்ப நல்லரருக்குடர….”

அப்படிகீய உன்னுனடயது என்னுடயனத ,இறுக்கி பிடிக்குது… என்னரல தரங்க முடியரது
(8பால….”

“கீடய்ய்ய்ய் மறந்துட்ட பாரு…

“என்ன்ன்னது..” ம்ம்ம்ம்மறந்துட்கீடன்” ம்ம்ம்ம்…”

“கர….ண்டம். (பெரட்டுக்க மறந்துட்ட…”

“அடச்கீச ஆமாம். நல்ல (னேனள ஞரபகப்பந்த்துன. இரு (பெரட்டுக்கிட்டு பண்ணுகீறன்”

“சீக்கிரம் (பெரட்டுக்கீகரீ

“ஹர… (கீபாட்டரச்சு. இரு மறுபடியும் பண்ணுகீறன’. ம்ம்ம்ம் இந்த தடவை ஈசியர (கீபாயிடுச்சு பாரு”

“நல்லரமிருக்குடர. இன்னும் (கீவகமரசுடட பண்ணு. எனக்கு மறுபடியும் உள்கீளமிருந்து வர்ற மரதிரிமிருக்கு.
ம்ம்ம்ம்மர.-.”

“ஹர…. எனக்கும் வந்துடுச்சு…. அப்படிகீய பீச்சி அடிக்குதுபா அப்ப்ப்பர….”

“ம்ம்ம்ம்ம்ஹஈ

நண்பர்ககீள, இந்த கனதனய இந்த ,இடத்திகீலகீய மகிழ்ச்சியஈக முடிக்கத்தஈன் ஆனச. என்ன பண்ணுவது
ஒரு சரி

த்திர(!) சம்பவத்தின் பஈர்னவயஈளனரக. இதற்கு பிறகு நடந்தனதயும் உங்களுக்கு கிசஈல்ல கீவண்டிய
கடனம

எனக்கு இருக்கிறது. கல்யாணம் பண்ணி கிகாள்கீவன’ என்று வரக்களித்த நமது சகீகரதரன’ கஈத்திருக்க,
அவனிடம்

உறுதி வஈங்கிக்கிகஈண்ட அம்மிணி அடுத்த மாதத்திகீலகீய அகிமரிக்க சாப்ட்கீவர் மாப்பிள்னளக்கு மகிழ்ச்சி
கீயஈடு கமுத்னத நீட்டி விட்டு இவனுக்கு டஈட்டர கஈட்டி விமானம் ஏறி

கிசன்று விட்டஈள்.

நமது நண்பன் நாற்பது வயதானதுக்குப் பிறகும் திருமணம் கிசய்து கிகாள்ளஈமல’
இன்னும் அவனளகீய நினனத்துக்கிகஈண்டு தரடிகீயரடு அனலந்து கிகஈண்டிருக்கிறஈன், Sunni Sex Stories In Tamil