அவள் என் சுன்னியில் எண்னையை தடவினால்

அவள் என் சுன்னியில் எண்னையை தடவினால்